Företagspolicy

Vår integritetspolicy!

Denna policy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang.
Syftet med denna policy är att kommunicera till personer och organisationer om de olika sätt som Infrateq Group behandlar personuppgifter.
Vi kommer alltid att behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR).
Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar person, till exempel namn, kontaktuppgifter, IP-adresser och identifikationsnummer. Behandling av personuppgifter innebär alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, t.ex. insamling, lagring, användning och överföring.

Policyn förklarar också vilka lagliga rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Omfattning

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i de olika sammanhang som beskrivs nedan:

 • Kunder

 • Partners

 • Leverantörer

 • Anställda

 • Arbetssökande

 • Slutanvändare av våra tjänster

Hur mycket personuppgifter vi kan samla in och behandla varierar beroende på din relation till Infrateq Group och vilka produkter du använder, om du söker ett jobb hos Infrateq Group eller om du har en affärsrelation med oss.

Denna integritetspolicy omfattar inte anställda inom Infrateq Group (denna presenteras separat på vårt Intranät)Policyn förklarar också vilka juridiska rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.
I detta meddelande betyder "vi" och "vår" Infrateq Group.


Ansvar

Dina rättigheter

Vår VD har det övergripande ansvaret för innehållet och genomförandet av denna policy, för granskning och uppdatering av policyn som en följd av nya lagkrav, praxis och förändringar i verksamheten.

Avdelningscheferna på Infrateq Group är ansvariga för det dagliga arbetet med att implementera integritetspolicyn och se till att personalen arbetar i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Politiskt uttalande

Vi tar våra rättsliga skyldigheter på största allvar och vi kommer alltid att behandla dina uppgifter med skyddet av din integritet som vår främsta prioritet. Detta innebär att vi strävar efter att endast lagra de uppgifter som krävs för att utföra den nödvändiga uppgiften, och att lagra uppgifterna endast så länge som det behövs.

Dina rättigheter

För oss är det viktigt att du som registrerad kan utöva dina rättigheter:

 • Rätten till information

 • Rätt att ta del av dina uppgifter

 • Rätt till rättelse

 • Rätt till radering

 • Rätt till begränsning

 • Rätt att flytta dina uppgifter

 • Rätt att invända

 • Rättigheter när beslut fattas automatiskt

Registrerade personer har rätt att göra en begäran om tillgång till personuppgifter (SAR) och vi kommer att se till att den besvaras i enlighet med kraven i GDPR.

Läs mer om dina rättigheter www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/


Uppförandekod

Uppförandekod

Inledning

Detta dokument är grunden för vår affärsetik och en vägledning för alla Infrateq Groups företag, den uppförandekod som alla anställda förväntas följa. Reglerna gäller för all personal, både fast och tillfällig, samt för leverantörer, partners och underleverantörer.

Uppförandekoden omfattar grundläggande krav på mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljö och bygger på internationellt erkända FN- och ILO-konventioner.

Förståelse, efterlevnad och ansvar

Det är viktigt att de tjänster och varor som vi tillhandahåller produceras på ett etiskt sätt. Detta innebär att bestämmelserna i denna uppförandekod skall respekteras redan innan produkterna och tjänsterna når våra kunder. Uppförandekoden gäller därför även för leverantörer, underleverantörer och producenter av varor och tjänster till Infrateq-koncernen.

Ansvar för uppförandekoden

Alla avdelningschefer inom Infrateq Group är ansvariga för att säkerställa att både innehållet och andemeningen i denna uppförandekod kommuniceras, förstås och efterlevs i deras team. Det är chefens ansvar att hålla sig uppdaterad med och distribuera andra relevanta dokumenterade procedurer för den dagliga verksamheten. De förväntas också uppmuntra teammedlemmarna att rapportera incidenter som kan strida mot uppförandekoden. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar kommer inte att tolereras.

Det yttersta ansvaret för att säkerställa att uppförandekoden implementeras och respekteras ligger hos Infrateq-koncernens VD.

Internationell och nationell lagstiftning

Infrateq Group kommer att agera i enlighet med nationell lagstiftning i alla länder där vi är verksamma. Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi inte direkt eller indirekt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljölagar, konkurrenslagstiftning eller antikorruptionsbestämmelser.

Bestämmelserna i denna uppförandekod är minimikrav. Om bestämmelser i lokal, nationell eller internationell lagstiftning, förordningar, standarder eller regler anger en strängare ståndpunkt i de frågor som behandlas i denna uppförandekod, ska dessa följas.

Utbildning och kunskap för teammedlemmar

Teammedlemmarna ska ha den information, de färdigheter och de verktyg som krävs för att bedriva den dagliga verksamheten i enlighet med denna uppförandekod. De måste ha den grundläggande kunskap om hållbarhetsfrågor som behövs för att förstå hur man fattar beslut och vilken inverkan dessa beslut har. Vi kommer alltid att uppmuntra medarbetare och ägare att komma med nya idéer om hur vi kan minska Infrateq-koncernens miljöpåverkan och skapa social hållbarhet.

Social hänsyn

Likabehandling, mångfald och icke-diskriminering

Infrateq Group accepterar inte diskriminering, aktiv eller genom passivt stöd, på grund av etnicitet, bakgrund, funktionshinder, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, föräldraskap eller ålder. Varje medarbetare inom Infrateq Group ska behandlas med respekt. Ingen ska utsättas för eller hotas med fysiska, religiösa, sexuella, psykologiska, verbala trakasserier eller övergrepp.

Arbetsvillkor och utvecklingspotential är inte beroende av kön eller bakgrund. Högsta ledningen, chefer och medarbetare ska alla bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar likabehandling av medarbetare, oavsett etniskt ursprung, nationalitet, religion eller övertygelse, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning, uttryck för rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Det ligger i vårt intresse att främja mångfald och dra nytta av medarbetarnas olika erfarenheter, kvaliteter och expertis. Genom detta skapar vi en kreativ och stimulerande arbetsmiljö som ökar chanserna att uppnå optimala resultat.

Rättvisa arbetsvillkor

Grundläggande mänskliga rättigheter ska vara kända, respekterade och tillämpas lika oavsett om du är anställd av Infrateq Group eller av någon av våra underleverantörer.

Vi motsätter oss starkt barnarbete, tvångsarbete eller annat icke-frivilligt arbete. Termen barn avser alla personer under 15 år, eller under åldern för att slutföra obligatorisk utbildning, eller under minimiåldern för anställning i landet, beroende på vilken som är högst. Användningen av legitima utbildningsprogram på arbetsplatsen, som överensstämmer med alla lagar och förordningar, stöds.

Föreningsfrihet

I enlighet med lokal lagstiftning ska vi respektera alla anställdas rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar som de själva väljer, att förhandla kollektivt och att delta i fredliga sammankomster samt respektera arbetstagarnas rätt att avstå från sådana aktiviteter. Arbetstagare och/eller deras representanter ska öppet kunna kommunicera och dela idéer och farhågor med ledningen om arbetsförhållanden och ledningspraxis utan rädsla för diskriminering, repressalier, hot eller trakasserier.

Integritet och privatliv

Infrateq Group skyddar individens rätt till privatliv och integritet när man arbetar inom företaget. Vi följer tillämpliga lagar och förordningar om lagring av personuppgifter och vi strävar efter att förhindra obehörig åtkomst till sådana personuppgifter. Infrateq Group hanterar inte personuppgifter utöver vad som är tillåtet enligt gällande lag.

Arbetstider, avtal och löner

Varje person som arbetar på Infrateq måste ha ett skriftligt kontrakt som specificerar anställningsvillkoren inklusive lönevillkor och betalningsmetod innan anställningen påbörjas. Kontraktet skall vara tillgängligt för den anställde.

Ingen skall tvingas att arbeta mer än de övre gränser för ordinarie arbetstid och övertid som tillåts enligt lagen i det land där de är anställda.

Löner och förmåner ska minst uppfylla nationella rättsliga standarder eller branschriktmärken, beroende på vilket som är högst. Avdrag från lönen som en disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

Hälsa och säkerhet

Infrateq Group ska tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla anställda. Vi kommer alltid att sträva efter att förhindra olyckor och skador på arbetet och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor, skador eller attacker på våra anställda. Vi kommer att uppnå detta genom att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vi kommer att tillhandahålla regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning. Denna utbildning kommer att upprepas regelbundet

Miljöhänsyn

Infrateq Group följer den miljölagstiftning som gäller i de länder där vi är verksamma och inom de relevanta affärsområdena. Vi kommer kontinuerligt att arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.

I dagsläget kan vi göra stor skillnad genom att välja partners och leverantörer som har en tydlig vision om hur de ska nå sina hållbarhetsmål. Vår verksamhet är beroende av fungerande transporter, att de som tillverkar produkterna använder hållbara produkter och förpackningar samt att de minskar användningen av råvaror genom återvinning.

Energi

Vi kommer att göra medvetna val i vår energianskaffning, prioritera energi från förnybara källor och ständigt arbeta för att minska vår energiförbrukning.

Transport, resor och frakt

När vi beställer tjänster som innefattar transporter ska vi ta hänsyn till alla aspekter av miljöpåverkan. Vid val av transportmedel och resor kommer vi alltid att försöka använda det som har minst miljöpåverkan.

Vi behöver resa för att träffa våra kunder, för affärer men framför allt för att installera, konsultera och genomföra utbildningar. I den mån vi kan kommer vi att välja tåg framför flyg.

Interna möten såsom ledningsgruppsmöten, internutbildning och intern support skall uteslutande genomföras online i enlighet med Infrateqs policy.

Återvinning och återanvändning

Vi ser det som en skyldighet att återvinna och återanvända material. I samarbete med våra leverantörer erbjuder vi, i flera länder där vi är verksamma, våra kunder alternativa förpackningar och uttjänta produkter i samband med dessa installationer.

Datasäkerhet och dataintegritet

Infrateq Group är fast beslutna att garantera säkerheten för all information som de innehar och implementerar de högsta standarderna för informationssäkerhet för att uppnå detta.

Den allmänna dataskyddsförordningen och företagets dataskyddspolicy gäller för alla Infrateq Groups funktioner för behandling av personuppgifter, inklusive de som utförs på kunder, anställda, leverantörer och partners personuppgifter, och alla andra personuppgifter som organisationen behandlar från någon källa.

Infrateq Group strävar efter, och arbetar för, fullständig och rättvis efterlevnad av all lagstiftning om dataskydd.

Ekonomiska och finansiella överväganden

Rättvis affärsverksamhet, reklam och konkurrens

Normer för rättvisa affärer, reklam och konkurrens ska upprätthållas. Vi är övertygade om att fri och rättvis konkurrens är till vår fördel och gör det möjligt för oss att bedriva bra och sunda affärer.

Vår styrka ligger i vår egen kompetens. Alla Infrateq Groups anställda ska se till att företaget konkurrerar så kraftfullt och konstruktivt som möjligt, samtidigt som man alltid följer internationell och nationell konkurrenslagstiftning och Infrateq Groups interna riktlinjer för efterlevnad av konkurrenslagstiftningen.

Företagsstyrning

Vi tror på transparenta och konsekventa metoder för bolagsstyrning. Vi följer alla tillämpliga regler och förordningar på var och en av de geografiska marknader där vi är verksamma. Detta skyddar våra aktieägares legitima intressen.

Finansiell rapportering

Infrateq Group har åtagit sig att följa strikta redovisningsprinciper och standarder. Vi måste rapportera finansiell information korrekt och fullständigt. Vi ser det som väsentligt att uppfylla våra skyldigheter avseende interna kontroller och processer för att säkerställa att redovisningen överensstämmer med lagstiftningen.

Integriteten i Infrateq-koncernens finansiella redovisning är avgörande för företagets verksamhet. Det är också en nyckelfaktor för att upprätthålla förtroendet hos våra intressenter. Vi måste säkerställa att alla transaktioner är korrekt registrerade, klassificerade och sammanfattade i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Ingen anställd får ange eller ta bort information i företagets räkenskaper som avsiktligt döljer eller förvränger den verkliga karaktären hos någon finansiell eller icke-finansiell transaktion eller resultat.

Antikorruption, mutor och gåvor

En anställd får inte kräva eller ta emot någon otillbörlig förmån från tredje part, eller erbjuda eller ge någon otillbörlig förmån till tredje part, för personlig vinning, om det inte kan godtas inom gränserna för internationell och nationell lagstiftning och för närvarande accepterad affärspraxis.

Ekonomisk brottslighet

Infrateq Group följer alla nationella och internationella bestämmelser som syftar till att förebygga, upptäcka och hantera ekonomisk brottslighet. Detta gäller i synnerhet bedrägeri, utpressning, penningtvätt och andra relaterade brott.

Infrateq Groups anställda måste avstå från alla handlingar eller försummelser i samband med denna typ av brottslig verksamhet.

Intressekonflikter

Affärsbeslut måste alltid fattas i företagets bästa intresse. Medarbetare får aldrig använda sin ställning eller sitt inflytande för något annat syfte än att främja Infrateq-koncernens intressen. Personliga relationer eller överväganden får aldrig påverka vårt beslutsfattande. Detta inkluderar potentiella vinster inte bara för anställda, utan även för deras släktingar och vänner.

För att undvika intressekonflikter får fast anställda med heltidskontrakt inte arbeta utanför Infrateq Group i någon egenskap (t.ex. anställning, konsultverksamhet, styrelseuppdrag) utan att informera företaget om ett sådant engagemang. Om det finns minsta risk för en intressekonflikt måste medarbetarna omedelbart informera sina chefer.

Politisk verksamhet

Infrateq Group iakttar neutralitet i förhållande till alla politiska partier och politiska företrädare. Vi följer internationella överenskommelser och nationell lagstiftning avseende lobbyverksamhet.

Koncerninterna transaktioner och beskattning

Infrateq Group följer OECD:s riktlinjer för internprissättning och alla nationella rättsliga och administrativa krav i samband med skatteregler, inklusive koncerninterna transaktioner och överföringar.

Försäkringsskydd

Infrateq Group har en skyldighet och ett åtagande att se till att vi har ett korrekt och fullständigt försäkringsskydd för dess verksamhet, anställda och tillgångar.

Kvalitetssäkring

Infrateq Group strävar efter att leverera konsekvent kvalitet i sina tjänster och produkter. Riktlinjerna för kvalitetssäkring baseras på våra principer och standarder.

Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Looks like you are browsing from , would you like to visit the site instead?

Visit